Yönetmelik

TAZELENME ÜNİVERSİTESİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ




I.BÖLÜM: AMAÇ, KAPSAM ve TANIMLAR



MADDE 1 – (1) Tazelenme Üniversitesi, Türkiye’de bulunan vakıf ve devlet üniversiteleri arasında gönüllü olanlar tarafından yürütülen bir sosyal sorumluluk projesidir.
(2) Proje sahibi, Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü Kurucu Başkanı Prof. Dr. İsmail Tufan’dır.
(3) Merkez Kampüsü Akdeniz Üniversitesi’dir.

AMAÇ
MADDE 2 – (1) Bu yönetmeliğin amacı, Tazelenme Üniversitesi’nde eğitim/öğretimi düzenlemektir.

KAPSAM
MADDE 3 – (1) Bu yönetmelik öğrenci kabulü, kayıt işlemleri, programların düzenlenmesi, ölçme değerlendirme ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

TANIMLAR
MADDE 4 – (1) Tazelenme Üniversitesi içerisindeki hiyerarşik yapıda mevcut;
(a) Yürütücü: Her kampüste eğitim öğretimden sorumlu kişiyi,
(b) Koordinatör: Eğitim öğretimle ilgili işlerde yürütücüye bağlı olarak çalışan ve öğrencilere danışmanlık yapan kişiyi ifade eder.


II. BÖLÜM: KAYIT, KAYIT YENİLEME ve KAYIT SİLME



KAYIT
MADDE 5 – (1) Kayıt, kayıt yenileme, kayıt silme, derslerin sisteme girişi gibi işlemler, öğrencilerin kayıt oldukları kampüsün ilgili birimlerince yapılır.
(2) Kayıt tarihleri ilgili kampüsün koordinatörü tarafından belirlenir.
(3) Kampüs koordinatörü tarafından ilan edilen süre içerisinde ön başvuru çevrimiçi olarak yapılır. Kesin kayıt ise şahsen fiziki doküman ile öğrencinin seçeceği Tazelenme Üniversitesi kampüsünde yapılır.
(4) Kayıt yaptıran öğrenciye kimlik kartı verilir.

KAYIT YENİLEME
MADDE 6 – (1) Öğrenciler her yarıyıl akademik takvimde belirlenen dönemde kayıtlarını yenilemek zorundadır.

KAYIT SİLME
MADDE 7 – (1) Ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçe ile öğrenim gördüğü kampüse başvurması gerekir.


III. BÖLÜM: EĞİTİM ÖĞRETİM



MADDE 8 – (1) Tazelenme Üniversitesi öğretim dili Türkçe’dir.
(2) Öğretim süresi, her akademik yılda güz ve bahar olmak üzere 2 yarıyıldan oluşur.
(3) Toplam öğrenim süresi 4 yıldır.

EĞİTİM ÖĞRETİMİN TÜRÜ
MADDE 9 – (1) Müfredat, ilgili kampüslerin belirlediği çerçevede, teorik, uygulamalı dersler, laboratuar çalışmaları, seminer, atölye çalışması gibi derslerden oluşur.

DERSLER
MADDE 10 – (1) Zorunlu, seçmeli ve interaktif dersler vardır.
(2) Zorunlu dersler: Öğrencilerin almakla yükümlü olduğu derslerdir.
(3) Seçmeli dersler: İlgili kampüs tarafından açılması durumunda öğrencilerin seçimine bağlı olan derslerdir.
(4) İnteraktif dersler: Öğrencilerin, kendi belirleyecekleri bir konuda derslikte yaptıkları sunum kapsamında gerçekleşir.
(5) Dersler, ilgili kampüs tarafından ihtiyaç duyulması durumunda şubelere ayrılabilir.


IV. BÖLÜM: DEĞERLENDİRME



DERSLERE DEVAM
MADDE 11 – (1) Derslere %70 oranında devam zorunluluğu vardır. Öğrenci, devamsızlık hakkını aştığında geçerli bir mazeret bildirmek ve belgelendirmek durumundadır. Devam şartını sağlayamayan öğrenci dersten başarısız sayılır.

BAŞARI NOTU
MADDE 12 – (1) Bir dersin başarısının ölçülmesinde, sınav, sunum, ödevler ve atölye çalışmaları kullanılır. Sınav ve öğrenci çalışmalarının başarı notuna etkisi, dersi yürüten eğitmen tarafından belirlenir. Devamsızlık dışındaki bir nedenle tekrar alınan derslerde, devam zorunluluğu aranmaz. Öğrenci sınava girmek ve dersi yürüten öğretim üyesinin verdiği ödev, sunum benzeri çalışmaları yapmakla yükümlüdür.
(2) Başarı notunun puan karşılığı aşağıdaki gibidir:

-PUAN ARALIĞI- -HARF- -AÇIKLAMA-
85-100 AA ÇOK İYİ
70-84 BA İYİ
55-69 CB ORTA
40-54 CC YETERLİ
30-39 DC KOŞULLU BAŞARILI
0-29 FF BAŞARISIZ
DEVAMSIZ FG BAŞARISIZ
GEÇER G DERECELENDİRME DIŞI

(3) Harf notu karşılıklarına göre; AA, BA, CB, CC notu alan öğrenciler başarılı sayılır. DC notu alan ve koşullu notu alan öğrencinin başarılı sayılması için dersi yürüten öğretim üyesinin belirleyeceği ödev vb. tamamlayıcı çalışmaları yapması gerekir.

MEZUNİYET
MADDE 13 – (1) Dört yıl süresince aldığı tüm derslerden başarılı olan öğrenciler Tazelenme Üniversitesi katılım belgesi almaya hak kazanırlar.